Lịch sử Đảng bộ huyện Đại Từ

Lịch sử Đảng bộ xã An Khánh (1947 - 2013)

Lịch sử Đảng bộ xã An Khánh (1947 - 2013)

 •   13/10/2023 11:42:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và tình yêu quê hương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Khánh khoá XXI, nhiệm kỳ (2010 - 2015) tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã An Khánh (1947 - 2013)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Mỹ Yên (1946 - 2011)

Lịch sử Đảng bộ xã Mỹ Yên (1946 - 2011)

 •   13/10/2023 11:22:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Yên khoá XXII, nhiệm kỳ (2010 - 2015) tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Mỹ Yên (1946 - 2011)”. Cuốn sách có dung lượng 259 trang, khổ 14,5 x 20,5 cm, xuất bản năm 2013.
Lịch sử Đảng bộ huyện Đại Từ, tập II (1955 - 1995)

Lịch sử Đảng bộ huyện Đại Từ, tập II (1955 - 1995)

 •   29/09/2023 11:09:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Để tái hiện lại một cách chân thực về thời kỳ xây dựng và phát triển của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Đại Từ, cùng với sự thay đổi lớn mạnh về kinh tế - xã hội tại địa phương. Ban Thường vụ Huyện uỷ Đại Từ tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ huyện Đại Từ, tập II (1955 - 1995)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Phúc Lương (1946 - 2014)

Lịch sử Đảng bộ xã Phúc Lương (1946 - 2014)

 •   29/09/2023 11:03:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Để ghi lại chặng đường lịch sử cách mạng của Chi bộ (Đảng bộ) và nhân dân trong xã gần 70 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phúc Lương đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Phúc Lương (1946 - 2014)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Phục Linh (1946-2015)

Lịch sử Đảng bộ xã Phục Linh (1946-2015)

 •   22/09/2023 11:05:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại những thành tựu to lớn mà Đảng bộ xã Phục Linh đạt được trong gần 70 năm qua (1946-2015), Ban Chấp hành Đảng bộ xã tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Phục Linh (1946-2015)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Phú Thịnh (1946 - 2015)

Lịch sử Đảng bộ xã Phú Thịnh (1946 - 2015)

 •   22/09/2023 11:03:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân xã Phú Thịnh hiểu rõ lịch sử hào hùng của quê hương, nắm vững những bài học kinh nghiệm lịch sử, từ đó tạo thành sức mạnh cho Đảng bộ và nhân dân tiếp tục xây dựng quê hương trong thời kỳ đổi mới, Ban Chấp hành Đảng bộ xã tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Phú Thịnh (1946-2015)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Đức Lương (1946 - 2010)

Lịch sử Đảng bộ xã Đức Lương (1946 - 2010)

 •   22/09/2023 10:53:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại chặng đường đấu tranh cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng bộ và nhân dân trong xã, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đức Lương đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Đức Lương (1946 - 2010)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Phú Lạc (1946 - 2005)

Lịch sử Đảng bộ xã Phú Lạc (1946 - 2005)

 •   19/08/2023 11:36:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm khẳng định và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, góp phần bảo tồn giá trị lịch sử, truyền thống đấu tranh bất khất của nhân dân các dân tộc trong xã, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Lạc đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Phú Lạc (1946 - 2005)”.
Lịch sử Đảng bộ thị trấn Đại Từ 1958 - 2013

Lịch sử Đảng bộ thị trấn Đại Từ 1958 - 2013

 •   19/08/2023 11:04:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tổng kết những bài học kinh nghiệm phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của thị trấn hôm nay, mai sau. Đồng thời, khơi dậy những truyền thống quý báu của quê hương, góp phần phục vụ công tác giáo dục thế hệ trẻ của thị trấn, Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Đại Từ khóa X, nhiệm kỳ 2010 - 2015 nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ thị trấn Đại Từ 1958 - 2013”.
Lịch sử Đảng bộ huyện Đại Từ (1936 - 2015)

Lịch sử Đảng bộ huyện Đại Từ (1936 - 2015)

 •   19/08/2023 10:59:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Để ghi lại những thành tựu và những bài học kinh nghiệm quý báu của Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện uỷ Đại Từ quyết định tái bản có bổ sung cuốn “Lịch sử Đảng bộ huyện Đại Từ (1936 - 2015)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Hà Thượng 1953 - 2010

Lịch sử Đảng bộ xã Hà Thượng 1953 - 2010

 •   07/07/2023 09:37:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hà Thượng nhiệm kỳ 2005 - 2010 đã tổ chức biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Hà Thượng 1953 - 2010”. Cuốn sách xuất bản năm 2010, có độ dày 250 trang, gồm: Lời giới thiệu, 5 chương nội dung, Kết luận và Phụ lục.
Lịch sử Đảng bộ xã Phú Xuyên (1946 - 2015)

Lịch sử Đảng bộ xã Phú Xuyên (1946 - 2015)

 •   27/05/2023 12:02:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại những thành tựu đã đạt được trong các thời kỳ lịch sử của nhân dân các dân tộc Phú Xuyên dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Xuyên tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Phú Xuyên (1946 - 2015)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Minh Tiến (1946 - 2014)

Lịch sử Đảng bộ xã Minh Tiến (1946 - 2014)

 •   27/05/2023 12:01:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong Đảng bộ qua các thời kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Minh Tiến (nhiệm kỳ 2010 - 2015) tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản Cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Minh Tiến (1946 - 2014)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Hoàng Nông 1946 - 2010

Lịch sử Đảng bộ xã Hoàng Nông 1946 - 2010

 •   26/05/2023 11:58:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại những trang sử vẻ vang, những chiến công oanh liệt trong chiến đấu và lao động, sản xuất của nhân dân các dân tộc Hoàng Nông dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã gần 65 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hoàng Nông tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Hoàng Nông 1946 - 2010”.
Lịch sử Đảng bộ xã Tiên Hội 1947 - 2012

Lịch sử Đảng bộ xã Tiên Hội 1947 - 2012

 •   26/05/2023 11:56:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại chặng đường 65 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ xã, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tiên Hội tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Tiên Hội (1947 - 2012)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Bản Ngoại 1946 - 2010

Lịch sử Đảng bộ xã Bản Ngoại 1946 - 2010

 •   26/05/2023 11:49:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bản Ngoại khóa XXIII (nhiệm kỳ 2010 - 2015) tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Bản Ngoại 1946 - 2010”.
Lịch sử Đảng bộ xã Hùng Sơn (1945 - 2012)

Lịch sử Đảng bộ xã Hùng Sơn (1945 - 2012)

 •   26/05/2023 11:47:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ và đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong xã, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hùng Sơn khoá XX (nhiệm kỳ 2010 - 2015) đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Hùng Sơn 1945 - 2012”.
Lịch sử Đảng bộ xã Bình Thuận (1947 - 2010)

Lịch sử Đảng bộ xã Bình Thuận (1947 - 2010)

 •   26/05/2023 11:45:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại những giá trị truyền thống tốt đẹp và thành tích của Đảng bộ, nhân dân xã Bình Thuận đã đạt được trong hơn 60 năm qua, để góp phần giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Thuận đã  nghiên cứu biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Bình Thuận 1947 - 2010”.
Lịch sử Đảng bộ xã Phú Cường (1946 - 2010)

Lịch sử Đảng bộ xã Phú Cường (1946 - 2010)

 •   26/05/2023 11:42:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại những trang sử vẻ vang, hào hùng của quê hương, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Cường đã tiến hành tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Phú Cường (1946-2010)”.

Các tin khác

Liên kết website

Lựa chọn truy cập nhanh đến Website các đơn vị, địa phương.!

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập316
 • Máy chủ tìm kiếm39
 • Khách viếng thăm277
 • Hôm nay35,261
 • Tháng hiện tại1,383,210
 • Tổng lượt truy cập15,234,340
Hỗ trợ quảng bá doanh nghiệp

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây