Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Bình

Lịch sử Đảng bộ xã Tân Khánh (1947 - 2010)

Lịch sử Đảng bộ xã Tân Khánh (1947 - 2010)

 •   19/08/2023 11:42:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong xã về tình yêu quê hương đất nước, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Khánh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2005 - 2010 tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Tân Khánh (1947 - 2010)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Tân Đức (1946 - 2010)

Lịch sử Đảng bộ xã Tân Đức (1946 - 2010)

 •   19/08/2023 11:41:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân Tân Đức đã đạt được trong từng chặng đường lịch sử, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Đức tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Tân Đức (1946 - 2010)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Thanh Ninh (1946 - 2010)

Lịch sử Đảng bộ xã Thanh Ninh (1946 - 2010)

 •   29/07/2023 10:03:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Ninh tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Thanh Ninh (1946 - 2010)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Hà Châu (1946 - 2013)

Lịch sử Đảng bộ xã Hà Châu (1946 - 2013)

 •   07/07/2023 09:39:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại những giá trị truyền thống tốt đẹp trong các thời kỳ lịch sử cách mạng, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hà Châu đã tổ chức nghiên cứu biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Hà Châu (1946 - 2013)”. Cuốn sách xuất bản năm 2015, có độ dày 248 trang, gồm: Lời giới thiệu, 8 chương nội dung, kết luận và phụ lục.
Lịch sử Đảng bộ thị trấn Hương Sơn (1946 - 2014)

Lịch sử Đảng bộ thị trấn Hương Sơn (1946 - 2014)

 •   07/07/2023 09:34:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại những thành tựu đã đạt được của Đảng bộ trong những chặng đường lịch sử đã qua, Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Hương Sơn đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ thị trấn Hương Sơn (1946 - 2014)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Xuân Phương (1947 - 2014)

Lịch sử Đảng bộ xã Xuân Phương (1947 - 2014)

 •   07/07/2023 09:29:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại những mốc son lịch sử của Đảng bộ và nhân dân trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quê hương, đất nước, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Phương đã tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Xuân Phương (1947 - 2014)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Tân Hoà (1946 - 2010)

Lịch sử Đảng bộ xã Tân Hoà (1946 - 2010)

 •   07/07/2023 09:09:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại những truyền thống quý báu của nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Hoà tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Tân Hoà (1946 - 2010)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Lương Phú (1946 - 2012)

Lịch sử Đảng bộ xã Lương Phú (1946 - 2012)

 •   07/07/2023 09:22:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lương Phú tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Lương Phú (1946 - 2012)”.
Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Bình (1930 - 2005)

Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Bình (1930 - 2005)

 •   30/06/2023 05:45:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm dựng lại quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ huyện, ghi lại những thành tưu to lớn mà Đảng bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân trong huyện giành được trong 75 năm qua (1930-2005), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Bình (1930 - 2005)” trên cơ sở kế thừa và phát triển nội dung cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Bình (1930 - 1954)”, xuất bản năm 1980.
Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Bình (1943 - 2018)

Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Bình (1943 - 2018)

 •   26/06/2023 05:38:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức nghiên cứu, biên soạn, tái bản, có chỉnh lý bổ sung cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Bình (1943 - 2018)” trên cơ sở cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Bình (1930-2005)”; biên soạn bổ sung giai đoạn 2005 - 2018.
Lịch sử Đảng bộ xã Nga My (1946 - 2015)

Lịch sử Đảng bộ xã Nga My (1946 - 2015)

 •   25/06/2023 05:36:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại chặng đường cách mạng đầy gian nan, thử thách đó của Đảng bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Nga My (1946 - 2015)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Úc Kỳ (1946 - 2016)

Lịch sử Đảng bộ xã Úc Kỳ (1946 - 2016)

 •   24/06/2023 05:34:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại những thành tựu to lớn đó của Đảng bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Úc Kỳ (1946 - 2016)”. Cuốn sách có dung lượng 319 trang, xuất bản năm 2018, gồm: Lời giới thiệu, mở đầu, 5 chương nội dung, Kết luận, Phụ lục.
Lịch sử Đảng bộ xã Tân Kim (1947 - 2017)

Lịch sử Đảng bộ xã Tân Kim (1947 - 2017)

 •   23/06/2023 05:32:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tái hiện lại quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ xã; đồng thời giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ sau tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, Ban Chấp hành Đảng bộ xã tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Tân Kim (1947 - 2017)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Bàn Đạt (1947 - 2015)

Lịch sử Đảng bộ xã Bàn Đạt (1947 - 2015)

 •   22/06/2023 05:31:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Bàn Đạt (1947 - 2015)”. Cuốn sách có dung lượng 284 trang, xuất bản năm 2022, gồm: Lời giới thiệu, mở đầu, 5 chương nội dung, Kết luận, Phụ lục.
Lịch sử Đảng bộ xã Thượng Đình (1946 - 2020)

Lịch sử Đảng bộ xã Thượng Đình (1946 - 2020)

 •   21/06/2023 05:29:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại chặng đường 74 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ xã; thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đi trước, các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến xương máu vì sự bình yên của quê hương; đồng thời giáo dục thế hệ trẻ, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của quê hương, Ban Chấp hành Đảng bộ xã tổ chức nghiên cứu, biên soạn, tái bản, có chỉnh lý bổ sung cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Thượng Đình (1946 - 2020)” trên cơ sở cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Thượng Đình (1953 - 2015)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Tân Thành (1946 - 2014)

Lịch sử Đảng bộ xã Tân Thành (1946 - 2014)

 •   26/06/2023 05:27:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại những trang sử vẻ vang của quê hương trong những năm qua, đặc biệt là từ khi Chi bộ Đảng ra đời, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Thành đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Tân Thành (1946 - 2014)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Dương Thành (1946 - 2013)

Lịch sử Đảng bộ xã Dương Thành (1946 - 2013)

 •   22/06/2023 05:25:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại những mốc son lịch sử và truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ và nhân dân trong quá trình đấu tranh, xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Dương Thành đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Dương Thành (1946 - 2013)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Bảo Lý (1946 - 2014)

Lịch sử Đảng bộ xã Bảo Lý (1946 - 2014)

 •   20/06/2023 05:23:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại quá trình chiến đấu, xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ và những thành tích đạt được của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bảo Lý đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Bảo Lý (1946 - 2014)”.

Các tin khác

Liên kết website

Lựa chọn truy cập nhanh đến Website các đơn vị, địa phương.!

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập136
 • Máy chủ tìm kiếm26
 • Khách viếng thăm110
 • Hôm nay45,781
 • Tháng hiện tại1,362,888
 • Tổng lượt truy cập15,214,018
Hỗ trợ quảng bá doanh nghiệp

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây