Văn phòng Tỉnh ủy
Bùi Thanh Hải
Bùi Thanh Hải

Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ

Ngô Xuân Tình
Ngô Xuân Tình

Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

Trần Thị Linh
Trần Thị Linh

Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY
VĂN PHÒNG TỈNH ỦY THÁI NGUYÊN
I. Chức năng, nhiệm vụ cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy
Theo Quy Định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương”.
1. Chức năng
    Là cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là ban thường vụ và thường trực tỉnh uỷ trong tổ chức, điều hành công việc, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc; phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, thẩm định đề xuất chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản của đảng bộ; là trung tâm thông tin tống hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh uỷ; là đầu mối giúp thường trực tỉnh uỷ xử lý công việc hằng ngày.
    Là đại diện chủ sở hữu tài sản của tỉnh uỷ; trực tiếp quản lý tài chính, tài sản của tỉnh uỷ và các cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc tỉnh uỷ; bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện và tổ chức phục vụ cho hoạt động của tỉnh uỷ và các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ.
2. Nhiệm vụ
    2.1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện
 1. Nghiên cứu, đề xuất và giúp ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực tỉnh uỷ tổ chức thực hiện chương trình công tác; xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc; sắp xếp chương trình công tác của đồng chí bí thư, các phó bí thư và một số hoạt động của các đồng chí uỷ viên ban thường vụ tỉnh uỷ theo quy chế làm việc và chương trình công tác; thực hiện công tác đối ngoại của tỉnh uỷ; phối hợp và điều hoà hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ. Chủ trì, phối hợp tham mưu và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính trong Đảng.
 2. Tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Trung ương, của tỉnh uỷ và hoạt động của các cấp uỷ, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cơ quan thuộc tỉnh uỷ. Thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của ban thường vụ, thường trực tỉnh uỷ, bí thư, phó bí thư và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện. Theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng trực thuộc tỉnh uỷ, các cơ quan liên quan thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định. Thực hiện công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo của tỉnh uỷ; chế độ cung cấp thông tin cho cấp uỷ viên và các tổ chức. Giúp tỉnh uỷ thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất.
 3. Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi của tỉnh uỷ và các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ; quản lý, khai thác mạng cơ yếu của tỉnh uỷ. Tổ chức quản lý, khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin, bảo vệ mạng thông tin diện rộng của đảng bộ.
 4. Quản lý, tổ chức khai thác tài liệu Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam thuộc thẩm quyền thu thập của lưu trữ lịch sử đảng bộ tỉnh, bao gồm tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội.
đ) Trực tiếp quản lý tài chính, tài sản, chi tiêu ngân sách đảng; hành chính, quản trị, tài vụ phục vụ hoạt động của cấp uỷ và các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ. Thực hiện thẩm tra quyết toán tài chính ngân sách đảng của các tổ chức đảng và đảng bộ trực thuộc. Bảo đảm điều kiện vật chất, phương tiện, trang thiết bị cho hoạt động của tỉnh uỷ và các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ; đồng thời, bảo đảm tài chính và cơ sở vật chất khác cho các cơ quan trực thuộc tỉnh uỷ theo phân công, phân cấp.
 1. Tham gia tổ chức, phục vụ đại hội đảng bộ tỉnh; chủ trì phục vụ hội nghị tỉnh uỷ, ban thường vụ tỉnh uỷ và các hội nghị do thường trực tỉnh uỷ triệu tập, các cuộc làm việc của bí thư, phó bí thư tỉnh uỷ.
 1. Sơ kết, tổng kết công tác văn phòng cấp uỷ.
2.2 Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát
 1. Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng, công tác tài chính, quản lý tài sản của Đảng cho các tố chức đảng trực thuộc tỉnh uỷ và văn phòng cấp uỷ cấp dưới; nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức đảng, đoàn thế chính trị - xã hội ở địa phương theo quy định của pháp luật về lưu trữ, các quy định của Ban Bí thư và hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng; công nghệ thông tin, nghiệp vụ công tác cơ yếu cho văn phòng cấp uỷ cấp dưới và các cơ quan đảng thuộc tỉnh uỷ.
 2. Thực hiện kiểm tra, giám sát về nghiệp vụ văn phòng và công tác tài chính - kế toán ở các đảng bộ và tổ chức trực thuộc tỉnh uỷ.
 3. Chủ trì, phối hợp với uỷ ban kiểm tra tỉnh uỷ, ban tổ chức tỉnh uỷ và các cơ quan liên quan giúp tỉnh uỷ, ban thường vụ tỉnh uỷ theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của tỉnh uỷ, ban thường vụ tỉnh uỷ.
2.3. Thẩm định, thẩm tra
 1. Đề án, văn bản của các cơ quan, tố chức trước khi trình tỉnh uỷ, ban thường vụ, thường trực tỉnh uỷ về: Yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản.
 2. Nội dung đề án, văn bản thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và các lĩnh vực khác theo sự phân công của thường trực tỉnh uỷ trước khi trình tỉnh uỷ, ban thường vụ tỉnh uỷ, thường trực tỉnh uỷ.
2.4. Phối hợp
 1. Với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất một số chủ trương của tỉnh uỷ, ban thường vụ tỉnh uỷ về cơ chế, chính sách kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; tham gia ý kiến với cơ quan nhà nước trong việc cụ thể hoá chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
 2. Với các cơ quan liên quan xây dựng một số đề án, văn bản, chương trình hành động do ban thường vụ tỉnh uỷ, thường trực tỉnh uỷ giao; biên tập hoặc thẩm định văn bản trước khi ban thường vụ tỉnh uỷ, thường trực tỉnh uỷ ban hành.
 3. Với ban tổ chức tỉnh uỷ trong công tác cán bộ theo quy định của ban thường vụ tỉnh uỷ về phân cấp quản lý cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của văn phòng tỉnh uỷ theo phân cấp.
 4. Với các cơ quan tham mưu, giúp việc của tỉnh uỷ, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng uỷ trực thuộc tỉnh uỷ để tham mưu giúp tỉnh uỷ, ban thường vụ tỉnh uỷ, thường trực tỉnh uỷ chỉ đạo, kiếm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, quyết định, kết luận của Trung ương và của tỉnh uỷ về công tác xây dựng đảng; về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; việc thực hiện chủ trương, chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của tỉnh uỷ.
đ) Với cơ quan chức năng nhà nước trong việc quản lý quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện dự án cho các cơ quan đảng theo quy định của pháp luật.
 1. Với ban nội chính tỉnh uỷ giúp thường trực tỉnh uỷ tổ chức tiếp công dân.
II. Tổ chức bộ máy
1. Lãnh đạo Văn phòng
Đồng chí: Bùi Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Đồng chí: Ngô Xuân Tình, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
Đồng chí: Trần Thị Linh, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
2. Các phòng trực thuộc
    - Phòng Tổng hợp; Trưởng phòng: Vũ Việt Dũng
    - Phòng Quản trị; Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Xuyên
    - Phòng Tài chính đảng; Trưởng phòng Trần Thị Dương Thuỳ
    - Phòng Hành chính - Cơ yếu - CNTT; Trưởng phòng: Nguyễn Tiến Dũng
    - Phòng Lưu trữ; Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Huyền
3. Tổ chức Đảng, đoàn thể
3.1. Đảng bộ Văn phòng Tỉnh uỷ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Đảng bộ hiện tại có 60 đảng viên, sinh hoạt tại 03 chi bộ (phòng Tổng hợp, phòng Hành chính- Cơ yếu- CNTT, phòng Quản trị). Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy có 04 đồng chí. Đồng chí Bùi Thanh Hải, chức vụ Bí thư Đảng uỷ Văn phòng Tỉnh uỷ.
3.2. Công đoàn cơ quan Văn phòng Tỉnh uỷ là Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh. Công đoàn có 61 đoàn viên, sinh hoạt tại 05 tổ công đoàn (Phòng Tổng hợp, Phòng Hành chính- Cơ yếu- CNTT, Phòng Quản trị, phòng Tài Chính, phòng Lưu trữ, ). Ban Chấp hành công đoàn cơ quan Văn phòng Tỉnh uỷ gồm 07 đồng chí. Đồng chí Ngô Xuân Tình; Chủ tịch Công đoàn, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
  3.2. Chi đoàn Văn phòng Tỉnh ủy trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, có 21 đoàn viên. Đồng chí Trần Việt Huấn Bí thư Chi đoàn.
 

 • Địa chỉ trụ sở: Số 28, phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
 • Điện thoại cơ quan: 0208.3855.520
 • Số fax: 0208.3855.520

Liên kết website

Lựa chọn truy cập nhanh đến Website các đơn vị, địa phương.!

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập172
 • Máy chủ tìm kiếm33
 • Khách viếng thăm139
 • Hôm nay45,781
 • Tháng hiện tại1,364,231
 • Tổng lượt truy cập15,215,361
Hỗ trợ quảng bá doanh nghiệp

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây