Đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình thực hiện chuyển đổi số quản lý hồ sơ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý hiện nay

Thứ sáu - 12/08/2022 21:14 0
Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, thực hiện chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) quản lý là vấn đề mang tính tất yếu khách quan, phù hợp với yêu cầu và xu thế phát triển của thời đại. Xuất phát từ tính đặc thù của quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ cán bộ được thực hiện theo chế độ tài liệu mật, do đó việc tiến hành chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ cán bộ đặt ra nhiều yêu cầu khác nhau cần phải giải quyết, trong đó đảm bảo an toàn thông tin (ATTT) là yêu cầu quan trọng hàng đầu.
Quản lý hồ sơ cán bộ diện BTVTU quản lý được coi là một trong những nội dung, nhiệm vụ quan trọng trong tham mưu về công tác quản lý cán bộ của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Làm tốt công tác quản lý hồ sơ cán bộ sẽ trực tiếp giúp cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy nắm bắt, thống kê chính xác được thực trạng đội ngũ cán bộ nói chung, từng cán bộ diện BTVTU quản lý nói riêng về các vấn đề như: số lượng, chất lượng, cơ cấu...; trên cơ sở đó thực hiện có hiệu quả các nội dung tham mưu giúp cấp có thẩm quyền về công tác quản lý cán bộ theo quy định của Đảng, Nhà nước, và yêu cầu của tỉnh trong từng giai đoạn cụ thể. Đặc biệt, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, thực hiện chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ cán bộ diện BTVTU quản lý là vấn đề mang tính tất yếu khách quan, phù hợp với yêu cầu và xu thế phát triển của thời đại. Nó trực tiếp đảm bảo cho công tác quản lý, lưu trữ, bảo quản hồ sơ luôn được an toàn, không bị hư hỏng, tiết kiệm chi phí...; các thông tin cần tìm kiếm được diễn ra nhanh chóng, chính xác, tiện lợi, đầy đủ... Tuy nhiên, xuất phát từ tính đặc thù của quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ cán bộ nói chung, cán bộ diện BTVTU quản lý nói riêng được thực hiện theo chế độ tài liệu mật, do đó việc tiến hành chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ cán bộ diện BTVTU quản lý đặt ra nhiều yêu cầu khác nhau cần phải giải quyết, trong đó đảm bảo ATTT là vấn đề quan trọng hàng đầu.
image 20220813081500 1
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
phát biểu tại Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 (ngày 08/3/2022) - Ảnh minh họa
Hồ sơ cán bộ được xác định là tài liệu pháp lý phản ánh các thông tin cơ bản nhất về cán bộ, bao gồm: nguồn gốc xuất thân, quá trình học tập, quá trình công tác, hoàn cảnh kinh tế, phẩm chất, trình độ, năng lực, các mối quan hệ gia đình và xã hội của cán bộ, thể hiện ở sơ yếu lý lịch, văn bằng, chứng chỉ, và các văn bản tài liệu có liên quan khác, được cập nhật trong quá trình công tác của cán bộ kể từ khi được tuyển dụng. Hồ sơ cán bộ là tài liệu được hình thành do nhu cầu quản lý cán bộ trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của bất kỳ cơ quan, tổ chức nào.
Đối với đội ngũ cán bộ diện BTVTU Thái Nguyên quản lý, đây là những người giữ các chức danh quan trọng trong hệ thống chính trị của tỉnh; trực tiếp trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng... ở các địa phương, các lĩnh vực từ cấp huyện đến cấp tỉnh, cụ thể là các chức danh: Đối với cấp tỉnh, gồm Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Trưởng, phó Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo, quản lý là cấp trưởng, phó các sở, ban, ngành và tương đương. Đối với cấp huyện, gồm Ủy viên Ban Thường vụ; Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Theo Quy định số 04-Qđi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy thì một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ban Tổ chức Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Thường trực Tỉnh ủy, BTVTU về công tác cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy, BTVTU quản lý. Đồng thời, quy định này cũng chỉ rõ: Ban Tổ chức Tỉnh ủy là cơ quanQuản lý hồ sơ cán bộ diện tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy quản lý và cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định của Bộ Chính trị”. Như vậy, có thể khẳng định, quản lý hồ sơ cán bộ diện BTVTU quản lý là một trong những nội dung, nhiệm vụ thường xuyên có vị trí, vai trò quan trọng của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Bởi vì để nắm bắt thông tin về cán bộ, ngoài việc tiếp xúc trực tiếp hoặc thông qua các kênh thông tin khác như: nhận xét đánh giá của cấp quản lý trực tiếp về cán bộ, kết quả công việc mà cán bộ được giao, phản ánh của dư luận quần chúng... thì nhất thiết phải tiến hành nghiên cứu hồ sơ cán bộ - đây chính là tài liệu tập hợp thông tin đầy đủ, chính xác, toàn diện, tin cậy, có tính pháp lý về quá trình hoạt động và trưởng thành của cán bộ, qua đó cũng có thể hiểu thêm những vấn đề liên quan khác. Làm tốt vấn đề này giúp cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy nắm bắt, thống kê nhanh chóng, chính xác thực trạng đội ngũ cán bộ diện BTVTU quản lý nói chung, từng cán bộ nói riêng về các vấn đề như: số lượng, cơ cấu, chất lượng thuộc quyền quản lý; trên cơ sở đó tham mưu cho Tỉnh ủy mà trực tiếp là Thường trực Tỉnh ủy, BTVTU các nội dung trong công tác quản lý cán bộ như nghiên cứu, hoạch định chính sách, tuyển chọn, bố trí sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng cán bộ... đáp ứng đúng theo quy định mà Đảng, Nhà nước, của tỉnh ban hành, cũng như yêu cầu thực tiễn của công tác cán bộ của tỉnh theo từng giai đoạn cụ thể.  
Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, trước yêu cầu của sự phát triển, việc thực hiện chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực, ngành nghề được xác định là một xu thế, yêu cầu mang tính tất yếu khách quan. Thực chất đây là việc sử dụng dữ liệu và công nghệ số để thay đổi một cách tổng thể và toàn diện tất cả các khía cạnh của đời sống kinh tế - xã hội, tái định hình cách mọi người sống, làm việc và liên hệ với nhau. Xuất phát từ vấn đề đó, trong Thông tư số 11/2012/TT-BNV, ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức đã quy định rõ phải tiến hành hiện đại hóa trong công tác quản lý hồ sơ. Nghĩa là các cơ quan quản lý cán bộ phải tập trung đầu tư trang thiết bị máy vi tính, mạng máy tính và phần mềm quản lý hồ sơ thống nhất để nghiên cứu, sử dụng và khai thác hồ sơ nhanh, kịp thời, chính xác; phải trang bị máy quét, máy ảnh kỹ thuật số, video để đưa các hình ảnh, văn bản tài liệu về hồ sơ công chức vào các phương tiện, thiết bị lưu trữ, bảo quản phục vụ công tác nghiên cứu, sử dụng và khai thác hồ sơ; phải ứng dụng công nghệ thông tin để nghiên cứu, sử dụng và khai thác hồ sơ, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với hồ sơ giấy truyền thống... Đặc biệt, trong Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021  2025, định hướng đến năm 2030 đã xác định rõ: Đổi mới căn bản, toàn diện công tác quản lý, điều hành của Nhà nước tiến tới xây dựng chính quyền số; phát triển kinh tế số, xã hội số”. Từ những vấn đề trên cho thấy, việc thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý hồ sơ cán bộ vừa là yêu cầu, nhiệm vụ, nhưng đồng thời cũng là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý hồ sơ cán bộ diện BTVTU quản lý ở Ban Tổ chức Tỉnh ủy hiện nay.
Tuy nhiên, do tính chất quan trọng của hồ sơ cán bộ nói chung, hồ sơ cán bộ diện BTVTU quản lý nói riêng được quản lý, sử dụng và bảo quản theo chế độ tài liệu mật do nhà nước quy định; chỉ những người được cơ quan hoặc người có thẩm quyền quản lý hồ sơ cán bộ đồng ý bằng văn bản mới được nghiên cứu, sử dụng và khai thác hồ sơ của cán bộ. Nghiêm cấm việc phát tán thông tin trong hồ sơ cán bộ. Do đó, khi thực hiện chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ cán bộ diện BTVTU quản lý thì việc bảo vệ dữ liệu, đảm bảo ATTT được coi là yếu tố then chốt và cần được đặt lên hàng đầu. Nghĩa là Ban Tổ chức Tỉnh ủy phải có các biện pháp hiệu quả trong việc bảo vệ thông tin và các hệ thống thông tin để chống lại các nguy cơ tự nhiên, các hành động truy cập, sử dụng, phát tán, phá hoại, sửa đổi và phá hủy bất hợp pháp nhằm đảm bảo cho các hệ thống thông tin có liên quan đến hồ sơ cán bộ được thực hiện đúng chức năng, phục vụ đúng đối tượng một cách sẵn sàng, chính xác và tin cậy. Bởi vì từ thực tế cho thấy, khi thực hiện chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ cán bộ diện BTVTU quản lý sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn. Tuy nhiên, cùng với đó đã kéo theo tình hình mất an ninh thông tin dễ xảy ra và diễn biến ngày càng phức tạp, thủ đoạn tinh vi khác nhau, gây ra nhiều hệ lụy nguy hiểm không lường. Các thông tin liên quan đến hồ sơ cán bộ rất dễ bị đánh cắp và phát tán nhanh chóng trên các phương tiện thông tin, mạng xã hội. Do đó, nếu các thông tin này không được bảo mật chặt chẽ, quản lý đúng đắn, các dữ liệu thông tin khi bị mất cắp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công tác cán bộ của tỉnh. Thậm chí, khi các thế lực phản động thù địch tiếp cận được các thông tin này, bon chúng sẽ tung tin, làm sai lệch thông tin hồ sơ... từ đó gây mất ổn định chính trị, xã hội và ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân từng cán bộ. Mặt khác, các thông tin hồ sơ chứa đựng nhiều dữ liệu cá nhân cán bộ như hình ảnh cán bộ: số điện thoại, số thẻ bảo hiểm y tế, thậm chí số thẻ tín dụng... Khi các thông tin này không được đảm bảo an toàn, bị mất cắp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mệnh chính trị, kinh tế, tài chính của bản thân từng cán bộ...
Để đảm ATTT trong quá trình thực hiện chuyển đổi số quản lý hồ sơ cán bộ diện BTVTU quản lý, thời gian tới đòi hỏi Ban Tổ chức Tỉnh ủy phải thực hiện nhiều yêu cầu khác nhau, trong đó cần tập trung vào các vấn đề cơ bản sau:
Một là, Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm tốt công tác giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức trong cơ quan các quy định của Đảng, pháp luật nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật nội bộ, cá nhân. Trong đó tập trung tuyên truyền, giáo dục về Luật Cơ yếu, Luật ATTT, Quyết định số 960/QĐ-TTg, ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụ, các thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh... Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục âm mưu, thủ đoạn, phương thức lấy cắp thông tin cán bộ của các thế lực phản động thù địch, các đối tượng tin tặc...
 Hai là, khi thực hiện chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ cán bộ diện BTVTU quản lý, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phải quan tâm và xây dựng được hệ thống bảo mật cao, có nhiều tầng, nhiều lớp đảm bảo chắc chắn, hoạt động liên tục; phải có cơ sở hạ tầng thông tin đồng bộ, khoa học, hiện đại và xây dựng được lực lượng chuyên trách đảm bảo ATTT. Lực lượng này phải có kinh nghiệm, được đào tạo bài bản chuyên ngành ATTT hoặc các chuyên ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin. Đặc biệt, khi kết nối, khai thác, sử dụng hệ thống các dữ liệu thông tin cán bộ phục vụ cho chức năng, nhiệm vụ của cơ quan phải bắt buộc thực hiện theo hướng mang tính chất nội bộ, không kết nối mang tính đại trà, xã hội.
Ba là, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phải xây dựng được một quy trình thật chặt chẽ, cụ thể rõ ràng khi tiến hành thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý hồ sơ cán bộ diện BTVTU quản lý. Quy trình này phải coi đảm bảo hệ số an toàn tuyệt đối là vấn đề mang tính nguyên tắc quan trọng hàng đầu. Trong đó phải chú ý đến việc lựa chọn thành phần tham gia xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ; những người trực tiếp nhập dữ liệu thông tin hồ sơ vào phần mềm, số hóa giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ; những người trực tiếp quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu... phải thực sự chặt chẽ. Theo đó, phải xác định rõ chỉ những người có chức năng, nhiệm vụ và được phân công trực tiếp quản lý, khai thác hồ sơ cán bộ ở cơ quan mới được tham gia vào các nội dung này. Nếu có sự phối hợp với các cá nhân, bộ phận khác, nhất là trong tham gia xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần phải quan tâm lựa chọn được những người thực sự có kiến thức, kỹ năng trong xây dựng phần mềm; có phẩm chất đạo đức tốt, cẩn thận, tỷ mỉ; có sự hiểu biết sâu sắc quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nội bộ, cá nhân. Đi đôi với việc phân công nhiệm vụ phải gắn chặt với giao trách nhiệm, có cơ chế, chế tài ràng buộc rõ ràng.
Bốn là, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phải xác định rõ tính chất cụ thể của từng thông tin trong hồ sơ cán bộ để có thể nhập vào phần mềm quản lý hồ sơ. Tuyệt đối tránh hiện tượng bất kỳ thông tin nào cũng có thể nhập vào dữ liệu phần mềm quản lý; phải kết hợp chặt giữa hình thức khai thác hồ sơ điện tử với hồ sơ bản cứng. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phải làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng quản lý, sử dụng, khai thác các dữ liệu thông tin hồ sơ cán bộ trên phần mềm quản lý hồ sơ cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp quản lý, khai thác hồ sơ để tránh hiện tượng vô tình làm lộ thông tin của hồ sơ cán bộ trong quá trình vận hành.
Đặc biệt, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần phải có cơ chế phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hoặc các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin trên địa bàn trong xây dựng các phương án phòng, chống có hiệu quả các tình huống mất ATTT như: thủ đoạn lấy cắp thông tin hồ sơ cán bộ của các thế lực phản động thù địch, tin tặc hoặc các tình huống mất ATTT do vô tình, yếu tố khách quan mang lại... có thể xảy ra. Thực hiện tốt công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong quản lý hồ sơ cán bộ đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan.
Từ thành công của công tác chuyển đổi số quản lý hồ sơ cán bộ thuộc diện BTVTU quản lý tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy có thể nhân rộng ra các địa phương, đơn vị khác trong tỉnh Thái Nguyên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 30/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030…
Nguyễn Đắc Tuyền
                                            (Ban Tổ chức Tỉnh ủy)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Góp ý
UBND tỉnh
Mục tiêu kép
Giải búa liềm vàng
Liên kết website

Lựa chọn truy cập nhanh đến Website các đơn vị, địa phương.!

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm2
  • Hôm nay2,611
  • Tháng hiện tại2,918
  • Tổng lượt truy cập850,415
Hỗ trợ quảng bá doanh nghiệp

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây