Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Vũ Duy Hoàng
Vũ Duy Hoàng

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Nguyễn Thị Mai
Nguyễn Thị Mai

Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Nguyễn Quốc Thái
Nguyễn Quốc Thái

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Nguyễn Xuân Quang
Nguyễn Xuân Quang

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
 
     Căn cứ Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương về “chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có chức năng, nhiệm vụ như sau:
1. Chức năng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương; là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Tỉnh ủy.
2. Nhiệm vụ
2.1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện
Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, dư luận xã hội, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị tư tưởng trên địa bàn tỉnh. Dự báo những diễn biến, xu hướng chính trị tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, kiến nghị với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.
Đánh giá hoạt động, nghiên cứu, đề xuất các đề án, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, cơ chế, chính sách, giải pháp trong lĩnh vực tuyên giáo trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành và tổ chức thực hiện; sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh.
Chỉ đạo nội dung giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục, đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, đất nước. Tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng.
Nghiên cứu, tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, cơ quan thông tin, tuyên truyền, các hội văn học - nghệ thuật, hội nhà báo ở địa phương đảm bảo hoạt động đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Khi cần thiết, chủ trì hoặc phối hợp kiểm tra về mặt quan điểm chính trị, tư tưởng các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản... thuộc phạm vi phụ trách.
Giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ trí thức, nhà khoa học và trong sinh viên, học sinh ở địa phương. Tổ chức và chỉ đạo hoạt động mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên theo phân cấp.
Tham gia với chính quyền địa phương trong việc vận dụng, thể chế các quy định của cấp trên về các lĩnh vực có liên quan đến công tác tuyên giáo.
Thực hiện việc báo cáo định kỳ và đột xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định.
Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo.
2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát
Hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt và kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng. Kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh về thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy trong lĩnh vực tuyên giáo.
Hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, thông tin thời sự, tuyên truyền chính sách theo các chương trình, kế hoạch triển khai của Trung ương và Tỉnh ủy; bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho ban tuyên giáo cấp ủy cấp dưới, các đảng bộ cơ sở, Trường Chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.
Hướng dẫn sưu tầm, nghiên cứu biên soạn lịch sử đảng bộ huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đảng bộ xã, phường, thị trấn.
2.3. Thẩm định, thẩm tra
Đề án, văn bản của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thểchính trị - xã hội có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, khoa giáo, lịch sử đảng bộ địa phương trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.
2.4. Phối hợp
Với các cơ quan liên quan đề xuất về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý và đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ ở địa phương; quản lý báo chí, xuất bản và xử lý những sai phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản.
Với các cơ quan chức năng tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các cơ quan trong khối tuyên giáo trực thuộc Tỉnh ủy.
Với Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong công tác cán bộ theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đề xuất chủ trương đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý, đãi ngộ nhân tài.
Với ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu, giúp Tỉnh ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm thuộc lĩnh vực tuyên giáo.
Với Văn phòng Tỉnh ủy giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
2.5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao.
3. Tổ chức bộ máy
3.1. Lãnh đạo Ban
Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban.
Đồng chí Nguyễn Thị Mai, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực.
Đồng chí Nguyễn Quốc Thái, Phó Trưởng ban.
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Trưởng ban.
3.2. Các phòng trực thuộc
- Phòng Tổng hợp.
- Phòng Khoa giáo - Văn hóa Văn nghệ.
- Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng.
- Phòng Thông tin - Tuyên truyền.
4. Tổ chức Đảng, đoàn thể
4.1. Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Chi bộ có 25 đảng viên, sinh hoạt tại 04 tổ đảng (Tổng hợp, Khoa giáo - Văn hóa Văn nghệ, Thông tin - Tuyên truyền, Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng). Ban Chấp hành Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gồm 05 đồng chí; đồng chí Nguyễn Quốc Thái làm Bí thư Chi bộ.
4.2. Công đoàn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh. Công đoàn Ban có 24 đoàn viên, sinh hoạt tại 04 tổ công đoàn (Tổng hợp, Khoa giáo - Văn hóa Văn nghệ, Thông tin - Tuyên truyền, Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng). Ban Chấp hành Công đoàn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gồm 05 đồng chí; đồng chí Nguyễn Xuân Quang làm Chủ tịch Công đoàn.

  • Địa chỉ trụ sở: Số 28 Đường Phan Đình Phùng - TP.Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên
  • Điện thoại cơ quan: 0208 3855 529
  • Số fax: 0208 3855 529
  • Địa chỉ website: www.tuyengiaothainguyen.org.vn  

Liên kết website

Lựa chọn truy cập nhanh đến Website các đơn vị, địa phương.!

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập226
  • Máy chủ tìm kiếm24
  • Khách viếng thăm202
  • Hôm nay45,781
  • Tháng hiện tại1,365,585
  • Tổng lượt truy cập15,216,715
Hỗ trợ quảng bá doanh nghiệp

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây